Kategóriák

Vásárlási feltételek

ÁSZF

Tartalomjegyzék

Preambulum

Üdvözöljük honlapunkon! Köszönjük, hogy vásárlása során bennünket tisztel meg bizalmával!

Jelen webáruház ÁSZF a Fogyasztó Barát ÁSZF generátorral készült.

Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát!

Ha a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a honlap használatával, az egyes termékekkel, a vásárlás menetével kapcsolatban kérdése merült fel, vagy amennyiben egyedi igényét szeretné velünk megbeszélni, úgy kérjük, vegye fel munkatársunkkal a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken!

Impresszum: a Szolgáltató (Eladó, Vállalkozás) adatai

Név: Royal Store Kft

Székhely: 2600 Vác Fácán utca 4.

Levelezési cím: 1133 Budapest Topolya utca 2.

Nyilvántartásba vevő hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: 13-09-148948

Adószám: 23455889-2-13

Képviselő: Bácsi István

Telefonszám: 36308839832

E-mailinfo@royalstore.hu

Honlaphttp://www.garden24.hu

Bankszámlaszám: 12021006-01563724-00100003

Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-85325

Tárhelyszolgáltató adatai

Név: Unas Online Kft. Székhelye: H - 9400 Sopron, major köz 2. 1/15. Emailcíme: unas unas.hu

Székhely: 9400 Sopron, major köz 2. 1/15.

Elérhetőség: 0699884000, unas@unas.hu

Fogalmak

Felek: Eladó és Vevő együttesen

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül

Honlap: http://www.garden24.hu weboldal, amely távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek minősül

Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak

Termék: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon forgalomba hozott és értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi 

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy

Vevő/Ön: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy

Jótállás: A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) a Polgári Törvénykönyv szerinti,

 1. a) a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint
 2. b) a jogszabályon alapuló kötelező jótállás

Vonatkozó jogszabályok

A Szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 1. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
 2. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
 3. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK);

151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;

45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;

19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

Az ÁSZF hatálya, elfogadása, megváltoztatása

A közöttünk létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF), valamint a honlapon található további tájékoztatások határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és bennünket illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A webáruházunkon keresztül történő vásárlással Ön elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul az Ön és az Eladó között létrejövő szerződés részét képezi.

A jelen ÁSZF rendelkezéseit az Eladó a vonatkozó jogszabályok keretei között jogosult megváltoztatni. Kérjük, hogy az ÁSZF rendelkezéseit minden vásárlás előtt szíveskedjen elolvasni! Az ÁSZF esetleges módosítása a honlapon történő megjelenéstől érvényes. Az esetleges változtatások a már addig létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik.

A szerződés nyelve, a szerződés formája

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat az Eladó nem iktatja.

Árak

Az árak forintban értendők, tartalmazzák a 27%-os ÁFÁ-t. Az árak tájékoztató jellegűek, az árváltozás jogát fenntartjuk.

Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek

A fogyasztó a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Az Eladónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz kivizsgálása nem lehetséges, akkor az Eladó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a fogyasztónak átadja vagy megküldi email-ben. Az Eladó jegyzőkönyvet vesz fel a fogyasztó bejelentett igényéről és átvételi elismervénnyel igazoltan veszi át a terméket garanciális probléma esetén.

Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/

Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.

Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra - a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján - az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes. 

A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. 

Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség(„meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása”).

Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel, amely alapján a jogszabályváltozás következtében a vállalkozások jogsértő magatartása esetén kötelező bírságkiszabásalkalmazandó, bírságtól való eltekintésre nincs lehetőség. A fogyasztóvédelemről szóló törvény mellett módosításra került a kis- és középvállalkozásokról szóló törvény vonatkozó rendelkezése is, így a kis- és középvállalkozások esetén sem mellőzhető majd a bírság kiszabása.

A bírság mértéke kis- és középvállalkozások esetén 15 ezer forinttól 500 ezer forintig terjedhet, míg a számviteli törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkező, nem kis- és középvállalkozás esetén 15 ezer forinttól, a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 500 millió forintig terjedhet. A kötelező bírság bevezetésével a jogalkotó a békéltető testületekkel való együttműködés nyomatékosítását, illetve a vállalkozásoknak a békéltető testületi eljárásban való aktív részvételének biztosítását célozza.


A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell

 1. a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 2. a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
 3. ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
 4. a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 5. a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
 6. a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemelőterjesztésére nem került sor,
 7. a testület döntésére irányuló indítványt,
 8. a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Baranya Megyei Békéltető Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefonszám: 06-72-507-154
Fax: 06-72-507-152
E-mail: abeck@pbkik.humbonyar@pbkik.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523
Fax: 06-76-501-538
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.humariann.matyus@bkmkik.hu
Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszám: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976
E-mail: eva.toth@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870
Fax: 06-46-501-099
E-mail: kalna.zsuzsa@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Telefonszám: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: 06-62-554-250/118
Fax: 06-62-426-149
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám:06-22-510-310
Fax: 06-22-510-312
E-mail: fmkik@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: 06-96-520-217
Fax: 06-96-520-218
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszám: 06-52-500-710
Fax: 06-52-500-720
E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Telefonszám: 06-36-429-612
Fax: 06-36-323-615
E-mail: hkik@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.
Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570
Fax: 06-56-510-628
E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszám: 06-34-513-027
Fax: 06-34-316-259
E-mail: szilvi@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.
Telefonszám: 06-32-520-860
Fax: 06-32-520-862
E-mail: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület
Cím: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. III. emelet 331.
Telefonszám: 06-1-269-0703
Fax: 06-1-474-7921
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.
Telefonszám: 06-82-501-026
Fax: 06-82-501-046
E-mail: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszám: 06-42-311-544
Fax: 06-42-311-750
E-mail: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet
Telefonszám: 06-74-411-661
Fax: 06-74-411-456
E-mail: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület
Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszám: 06-94-312-356
Fax: 06-94-316-936
E-mail: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.
Telefonszám: 06-88-429-008
Fax: 06-88-412-150
E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu

Zala Megyei Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Telefonszám: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

Online vitarendezési platform

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.

A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

Az online vitarendezési platform itt érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

Szerzői jogok

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a  weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A jogtulajdonos: Royal Store Kft

Részleges érvénytelenség, magatartási kódex

Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett az alkalmazandó rendelkezései érvényesek.

Az Eladónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.

A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések

A weboldalon megjelenő adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti. Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható.A weboldalon  megjelenő adatokat MSSQL és MySQL adatbázisban tároljuk. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva, kódolásukhoz processzorba épített hardveres támogatást használunk.

A termékek lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás

A honlapon a megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő leírásokban adunk tájékoztatást. A termékoldalon található adatok tájékoztató jellegűek! A képek esetenként illusztrációk, a színek nem mindig felelnek meg a valóságnak!

Az adatbeviteli hibák javítása - Felelősség a megadott adatok valóságáért

Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van az Ön által bevitt adatok módosítására (a böngészőben a vissza gombra kattintva az előző oldal nyílik meg, így akkor is javíthatóak a bevitt adatok, ha Ön már a következő oldalra lépett). Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. Ön a megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult az Ön hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Önre hárítani. Az Eladó a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.

Eljárás hibás ár esetén

Előfordulhat, hogy – pl. technikai hiba miatt - hibás ár szerepel a honlapon. Hibás ár esetén a megrendelést (az Ön ajánlatát) a hibás áron nem áll módunkban elfogadni, és nem vagyunk kötelesek a terméket hibás áron értékesíteni. Hibás áron történő ajánlattétel esetén nem jön létre szerződés közöttünk. Amennyiben Ön hibás áron tesz ajánlatot, a rendszer azt automatikusan visszaigazolja, ez azonban nem minősül az ajánlat elfogadásának a részünkről. Hibás áron történő Ön általi ajánlattétel (megrendelés) esetén az Eladó munkatársa felhívja az Ön figyelmét a helyes árra, és felajánlhatja a helyes áron történő szerződéskötést. Ön a hibás ár helyett az Eladó által közölt helyes áron nem köteles ajánlatot tenni, és szerződést kötni. Ez esetben nem jön létre szerződés a felek között.

A honlap használata

A Termék kiválasztása

A honlapon szereplő termékkategóriákra kattintva választhatja ki a kívánt termékcsaládot, és ezen belül az egyes termékeket. Az egyes termékekre kattintva találja a termék fotóját, cikkszámát, ismertetőjét, árát. Önnek vásárlás esetén a honlapon szereplő árat kell megfizetnie. A termékeket illusztrált fényképpel jelöltük. A fényképeken látható kiegészítők, dekorációs elemek nem részei a terméknek, kivéve ha az a termékleírásban külön kiemelésre kerül. Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért felelősséget nem vállalunk!

Felhasználó a termék jellemzőiről tájékoztatást nyújtó felületen található „Kosárba tesz” gombra kattintva választhatja ki a megrendelni kívánt terméket és helyezheti kosarába, és ugyanezen a felületen tudja megadni termék mennyiségét, a mennyiség pontos beírásával.
A kosár tartalmát (a megrendelni kívánt termék tételszámát, és annak árát) Felhasználó a Honlap jobb oldalán, a "Kosár" felirat alatt megtalálható rövid összegző felület segítségével ellenőrizheti. A „Kosár”, illetve a „Megrendelés” feliratra kattintva Felhasználót a Kosár felületre navigálja a Honlap.
A „Kosár” felületen a Felhasználó részletesen megtekintheti és ellenőrizheti a kosába helyezett termékek listáját, azok nettó és bruttó árát, a megrendelni kívánt darabszámot, valamint az összegző felület alján a megrendelése végösszegét.
Ezen a felületen a Felhasználó még bármikor módosítani tud kosarának tartalmán, hiszen lehetősége van arra, hogy töröljön terméket kosarából az „X” gombra kattintva, illetve a termék mennyiségén (darabszámán) is változtatni tud a „Mennyiség” oszlop alatt található felületen, melyet a „Módosít” ikonra kattintva (zöld nyilak kör irányban) frissíthet.
Felhasználónak lehetősége van, a kosár teljes kiürítésére az összegző felület alján található „Kosár ürítése” gombra kattintva, valamint a megrendelésének módosítására a „Módosít” gombra kattintva. A „Vissza” gombra kattintva Felhasználót a Honlap vissza navigálja a termék  jellemzőiről tájékoztatást nyújtó felületre, ahol Felhasználó folytathatja a Honlapon történő böngészést.
Az összegző felület alján Felhasználó ellenőrizni tudja, hogy a mekkora megrendelésének össztömege, így Felhasználó könnyen ellenőrizni tudja a szállítási költséget.

 

 

 

„Kosár elmentése” gombra kattintva Felhasználónak lehetősége van a böngészése során a kosárba helyezett termékek listáját elmenteni.

 

 A „Megrendelés” gombra kattintással Felhasználó folytathatja a megrendelését a Honlapon.
A megrendelés teljesítéséhez az alábbi adatokat kell megadnia:

 


- a „Kapcsolattartó adatai” menüpont alatt e-mailcím, telefonszám és mobiltelefonszám megadása szükséges
- a „Számlázási adatok” menüpont alatt: név, számlázási cím (város, irányítószám, utca név, házszám, ország).

 

 

 

A felület alján található „Tovább” gombra kattintással a Honlap Felhasználót a „Szállítási és fizetési módok” felületre navigálja, ahol folytathatja a megrendelési folyamatot.

 


Felhasználó a „Szállítási és fizetési módok” felületen választani tud a fizetési módok és a szállítási módok között.

 

Ha Felhasználó választott a rendelkezésre álló lehetőségek közül és mindent rendben talált a megrendelésével kapcsolatban, akkor a „Tovább” gombra kattintva a Honlap az „Adatok ellenőrzése” felületre navigálja. A „Vissza” gombra kattintva Felhasználó visszaléphet a kosár összesítését tartalmazó ellenőrző felülethez.
 
Az „Adatok ellenőrzése” összesítő felületen Felhasználónak lehetősége van ellenőrizni a megrendelését, így különösen az általa megadott adatokat, a megrendelni kívánt terméket, annak árát, az általa választott fizetési és szállítási módot.
Felhasználónak az ellenőrző felületen továbbá lehetősége van megrendeléséhez megjegyzést fűzni az erre biztosított felületen.
Fontos, hogy a vásárlás folytatásához, Felhasználónak ezen a felületen található jelölőnégyzet kipipálásával el kell fogadnia jelen Általános Szerződési Feltételeket.
 
Az oldal alján található „Megrendel” gombra kattintást követően pedig, Felhasználó véglegesítheti a megrendelését. Szolgáltató a megrendelés sikerességéről az ezt követő felületen, valamint egy a Felhasználó e-mail címére küldött automatikus levélben értesíti a Felhasználót, mely e-mail tartalmazza a megrendelés pontos részleteit.

 

A rendelés véglegesítése (ajánlattétel)

Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel az Ön által megrendelni kívánt termékeknek, valamint az Ön adatai helyesen szerepelnek, úgy a „Megrendel” gombra kattintva zárhatja le megrendelését. A honlapon közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Ön minősül ajánlattevőnek, és a szerződés az Ön által a honlapon keresztül tett ajánlatnak az Eladó által történő elfogadásával jön létre a jelen ÁSZF rendelkezései szerint

Ön a „Megrendel”  gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén - fizetési kötelezettséget von maga után.

Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte

Önt az ajánlata 48 órás időtartamban köti. Amennyiben az Ön ajánlatát a jelen általános szerződési feltételek szerint 48 órán belül nem igazolja vissza az Eladó, Ön mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

Önnek bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. Az Eladó legkésőbb az Ön ajánlatának elküldését követő munkanap során e-mail útján visszaigazolja az Ön ajánlatát.  A szerződés az Ön által tett ajánlatnak az Eladó által történő elfogadásával jön létre.

Fizetési módok

Bankkártyás fizetés a Royal Store Kft átvételi pontján

A Royal Store Kft átvételi pontján Önnek lehetősége bankkártyával is fizetni

Bankkártyás fizetés

Webáruházunkban gyorsan és biztonságosan fizethet bankkártyával.

Banki átutalás

A termékek ellenértékét banki átutalás útján is rendezheti. Az átutaláshoz szükséges adatok: 
Kedvezményezett neve: Royal Store Kft
Kedvezményezett bankszámlaszáma:12021006-01563724-00100003
Megrendelés azonositó

Készpénzes fizetés

Önnek lehetősége van a termék árát és a kiszállítás díját a termék átvételekor készpénzben kifizetni.

Utánvétel

Amennyiben a rendelés értékét a csomag kézhezvételekor kívánja kiegyenlíteni, akkor válassza az "Utánvétel" fizetési módot.A csomagponton való készpénzes és bankkártyás fizetés utánvétnek minősül.Az utávétes fizetési mód kezelési költsége 289 Ft

Átvételi módok, átvételi díjak

Futárszolgálat

A futárszolgálat az Ön által megadott szállítási címre viszi a megrendelt terméket ahol azt helyben, személyesen veheti át.

 

Nagyobb mint 0,01 kg  Kisebb, mint 2,1 kg  890 Ft

Nagyobb vagy egyenlő, mint 2,1 kg  Kisebb, mint 5,1 kg 990 Ft

Nagyobb vagy egyenlő, mint 5,1 kg Kisebb, mint 10,1 kg 1.190 Ft

Nagyobb vagy egyenlő, mint 10,1 kg Kisebb, mint 15,1 kg 1.290 Ft

Nagyobb vagy egyenlő, mint 15,1 kg Kisebb, mint 21,1 kg 1.390 Ft

Nagyobb vagy egyenlő, mint 21,1 kg Kisebb, mint 30,1 kg 1.590 Ft

Nagyobb vagy egyenlő, mint 30,1 kg Kisebb, mint 40,1 kg 2.190 Ft 

Nagyobb mint 40 kg Kisebb, mint 50 kg 3.490 Ft

Nagyobb vagy egyenlő, mint 50 kg Kisebb, mint 70 kg 3.990 Ft

Nagyobb vagy egyenlő, mint 70 kg Kisebb, mint 80 kg 4.490 Ft

Nagyobb vagy egyenlő, mint 80 kg Kisebb, mint 90 kg 4.690 Ft

Nagyobb vagy egyenlő, mint 90 kg Kisebb, mint 100 kg 4.990 Ft

Nagyobb vagy egyenlő, mint 100 kg Kisebb, mint 150 kg 6.990 Ft

Nagyobb vagy egyenlő, mint 150 kg Kisebb, mint 200 kg 7.990 Ft

Nagyobb vagy egyenlő, mint 200 kg Kisebb, mint 300 kg 10.990 Ft

Nagyobb vagy egyenlő, mint 300 kg Kisebb, mint 400 kg 13.990 Ft

Nagyobb vagy egyenlő, mint 400 kg Kisebb, mint 500 kg 17.190 Ft

Nagyobb vagy egyenlő, mint 500 kg    20.000 Ft

 

 

GLS csomagpont

Az online vásárlásoknál a háztól házig futárszolgálattal történő kiszállítás a legnépszerűbb, de évről évre nő a személyes átvétel aránya. A megrendelők kényelmesen és saját időbeosztásuk szerint vehetik át az árut a GLS CsomagPontokon keresztül, ahol a készpénzes fizetés biztosított.

A GLS CsomagPontok jól megközelíthető helyeken találhatók, például bevásárlóközpontokban, benzinkutakon, könyvesboltokban vagy egyéb forgalmas üzletekben. A legtöbb hosszú nyitva tartással, akár hétvégén is várja a csomagot átvenni vagy feladni kívánó ügyfeleket. GLS e-mail vagy SMS értesítőt küld a címzettnek az áru kiszállításáról. A vevő 5 munkanapon belül, bármikor átveheti a csomagot, figyelembe véve a GLS CsomagPont nyitva tartási idejét.

 

0 kg-tól 20 kg-ig 699 Ft

20 kg-tól 40 kg-ig 1100 Ft

 

 

Teljesítési határidő

A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától számított legfeljebb 30 nap. Ez a szállítási határidő tájékoztató jellegű, az ettől történő eltérést minden esetben e-mail útján jelezzük. Jelen általános szerződési feltételek elfogadásával Ön tudomásul veszi, hogy a megadott szállítási idő túllépése miatt az Eladó a kártérítési felelősségét kifejezetten kizárja.

Jogfenntartás, tulajdonjogi kikötés

Előfordulhat, hogy a honlapunkon szereplő egyes termékek gyártása megszűnt. Erre tekintettel fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag az Önnel történő egyeztetést követően kerülhet sor. A termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül az összeg az Ön részére 5 munkanapon belül.

 

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelő neve, elérhetőségei

Az adatkezelő megnevezése: Royal Store Kft (a továbbiakban: Adatkezelő)

Az adatkezelő levelezési címe: 1133 Budapest Topolya utca 2.

Az adatkezelő e-mail címe: info@royalstore.hu

Az adatkezelő telefonszáma: 36308839832

Honlap: http://www.garden24.hu

A honlapon végzett adatkezelések jogszabályi háttere, jogalapja, célja, a kezelt személyes adatok köre, valamint az adatkezelés időtartama

A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás

Mi az a cookie?
Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el  azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak - egy titkos, véletlenül generált számsort - amelyet az Ön eszköze tárol. Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül számítógépén.

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:

A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

A megrendeléssel és a számlázással kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása, valamint – hozzájárulása visszavonása esetén – az Infotv. 6 § (5) bekezdése a) pontja alapján az Adatkezelőt terhelő, Sztv-ben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés célja:

A jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

A kezelt adatok köre:

Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama:

A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni.

Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásai jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja:

Az áruszállítás esetében az adatkezelés célja az, hogy a megrendelt árut az Ön igényéhez alkalmazkodva szerződéses partnerünk közreműködésével kiszállítsuk az Ön számára.

A kezelt adatok köre:

Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezeli.

A hírlevél-küldéssel kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával és a Grt. 6. § (1)-(2) bekezdésével összhangban az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja:

Az adat kezelésének célja az, hogy értesüljön a legfrissebb és legjobb ajánlatokról, akciókról. Tájékoztatjuk arról, hogy a hírlevélben nem csak az Adatkezelő, hanem más gazdasági társaságok reklámjait is elhelyezzük, azonban számukra az Ön személyes adatait nem adjuk át, nem továbbítjuk.

A kezelt adatok köre:

Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama:

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

További adatkezelések

Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.

Adatfeldolgozó igénybevételéről és az adatkezeléshez kapcsolódó tevékenységükről

A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás

Az adatfeldolgozó megnevezése: Unas Online Kft. Székhelye: H - 9400 Sopron, major köz 2. 1/15. Emailcíme: unasunas.hu

Az adatfeldolgozó elérhetőségei: Telefonszám: 0699884000, E-mail cím: unas@unas.hu

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.

Az áruszállítással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység

Az adatfeldolgozó megnevezése: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

Az adatfeldolgozó székhelye: 2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.

Az adatfeldolgozó telefonszáma:  3618020265

Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@gls-hungary.com

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. Ennek során az Adatfeldolgozó a vevő nevét, címét és a telefonszámát a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.

Az adatfeldolgozó megnevezése: DPD Hungária Kft.

Az adatfeldolgozó székhelye: 1158 Késmárk u. 14/b,

Az adatfeldolgozó telefonszáma:  3615016200

Az adatfeldolgozó e-mail címe: dpd@dpd.hu

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. Ennek során az Adatfeldolgozó a vevő nevét, címét és a telefonszámát a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.

Az adatfeldolgozó megnevezése: MPL Futárszolgálat

Az adatfeldolgozó székhelye:

Az adatfeldolgozó telefonszáma:  3617678282

Az adatfeldolgozó e-mail címe: ugyfelszolgalat@posta.hu

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. Ennek során az Adatfeldolgozó a vevő nevét, címét és a telefonszámát a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.

Adattovábbítás

www.arukereso.hu (Online Comparison Shopping Kft. 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., Adószám: 24868291-2-42, Cégjegyzékszám: 01-09-186759) Megbízható bolt programjának működése érdekében az itt történő vásárlások után a vásárló e-mailcíme, illetve az általa megvásárolt termék megnevezése az arukereso.hu részére továbbításra kerül. Az adattovábbítás célja: vásárlói visszajelzés igénylése és megjelenítése. Az így továbbított személyes adatokat a Naspers OCS Hungary Kft. a www.arukereso.hu Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatának megfelelően kezeli. Az e körben továbbított adatok adatkezelőjének a Naspers OCS Hungary KFT minősül.

Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatkezelés során Önt megillető jogok

Az adatkezelés időtartamán belül Önt megilleti:

 • a tájékoztatáshoz való jog,
 • az adatok helyesbítéséhez való jog,
 • az adatok törléséhez való jog,
 • az adatok zárolásához való jog,
 • a tiltakozás joga.

Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Ön az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait helyesbítse. A kérésének az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz.

Önnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre, sem ha az Infotv. 6. § (5) bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére (így például a számlázással összefüggésben).

Ön kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az a cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén és az Infotv. 6. § (5) bekezdésében foglalt esetben;
 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – az Ön hozzájárulása nélkül – közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat. 

Adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentkezés

Az Infotv. rendelkezései értelmében az Adatkezelőnek bizonyos adatkezeléseit be kell jelentenie az adatvédelmi nyilvántartásba.

Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-85325

Adatkezelési tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.

 

Fogyasztói tájékoztató a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján

Tájékoztató a fogyasztó vevőt megillető elállási jogról

A fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga. A fogyasztó az elállási jogát

 1. a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén
 2. aa) a terméknek,
 3. ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik,az utoljára szolgáltatott terméknek,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

A jelen pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

Elállási nyilatkozat, a fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása

A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, vagy a jelen – és a honlapról is letölthető - nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja az alábbi címre megküldéssel: 1133 Budapest Topolya utca 2.; info@royalstore.hu

Nyilatkozat-minta elálláshoz

Címzett: Royal Store Kft

Cím: 1133 Budapest Topolya utca 2.

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A vételárat az alábbi bankszámlaszámra kérem visszautalni (abban az esetben töltse ki, ha szeretné, hogy a vételárat banki átutalással fizessük visza):

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

-----------------

A fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a 14 naptári napos határidőn belül elküldi.

A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

Az Eladó a fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón visszaigazolni. 

Az Eladó kötelezettségei a fogyasztó elállása esetén

Az Eladó visszatérítési kötelezettsége

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, az Eladó legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási díjat is. Felhívjuk a figyelmét, hogy ez a rendelkezés nem vonatkozik a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási mód választásával okozott többletköltségekre.

Az Eladó visszatérítési kötelezettségének módja

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén az Eladó a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztókifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt az Eladó-t felelősség nem terheli.

Többletköltségek

Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, az Eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Ilyen esetben a feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn visszatérítési kötelezettségünk. 

Visszatartási jog

Az Eladó mindaddig visszatarthatja a fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Utánvéttel feladott küldeményeket nem áll módunkban elfogadni. 

A fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén

A termék visszaszolgáltatása

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve az Eladónak vagy az Eladó által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek viselése

A fogyasztó viseli a termék visszaküldésének költségét. A terméket az Eladó címére kell visszaküldeni.

Fogyasztó felelőssége az értékcsökkenésért

A fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

Az elállási jog kizártsága

Az Eladó kifejezetten felhívja az Ön figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben, így különösen a „c” és az „e” pontban meghatározottak esetén: „olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak; „olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

A fogyasztói tájékoztató jelen pontja a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése felhatalmazása alapján a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alkalmazásával készült.

Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – a kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával?

Hibás teljesítés esetén szerződés alapján a kötelezett jótállásra köteles.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet határozza meg a kötelező jótállás eseteit. Az ezen esetkörbe nem tartozó Termékek esetén az Eladó jótállást nem vállal. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. A jótállás időtartama egy év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Az egy éven túli esetleges jótállási igényekkel kapcsolatban szíveskedjen a gyártóhoz fordulni!

A jótállás kötelező esetei:

 1. Háztartási készülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen hűtőszekrény, fagyasztó, kombinált hűtőszekrény, villanytűzhely, mosógép, centrifuga, szárítógép és ezek bármely kombinációja, mosogatógép, vasaló, vízmelegítő, fűtő-, légkondicionáló- és egyéb légállapot-szabályozó berendezés, porszívó, gőzzel működő tisztítógép, szőnyegtisztító-gép, padlósúroló- és fényesítőgép, varrógép, kötőgép, villanybojler, szivattyú;
 2. villamos energiával működtetett konyhai kisgépek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen mikrohullámú sütő, kenyérsütő, kenyérpirító, kávéfőző, kávéfőzőgép, vízforraló, konyhai robotgép, grillsütő, olajsütő, ostyasütő, fánksütő, gofrisütő, szendvicssütő, elektromos palacsintasütő, elektromos pizzasütő, elektromos rotyogtatófazék, elektromos serpenyő, elektromos popcorn készítő, elektromos kontaktgrill, forgónyárs, mini tűzhely, rizsfőző készülék, tésztafőző, tojásfőző, ételpároló, légkeveréses főzőedény, gyümölcsaszaló;
 3. gázkészülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen tűzhely, konvektor, gázkazán, gázbojler, gázgrill, gázzsámoly, gázsütő, gázperzselő, gázlámpa;
 4. motoros kerti gépek és nem motoros kertészeti eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen kapálógép, fűnyíró, fűkasza, tologatós fűnyíró;
 5. motoros kézi szerszámok 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen láncfűrész, fúrógép, ütvefúrógép, sarokköszörű, körfűrész, gyalu;
 6. legalább egyéves kihordási idejű gyógyászati segédeszközök és készülékek, valamint napszemüvegek 10 000 Ft eladási ár felett;
 7. egészségmegőrző termékek és eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen elektromos masszírozó, mágneses termék, fényterápiás eszköz;
 8. közlekedési eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen kerékpár, elektromos kerékpár, elektromos roller, quad, motorkerékpár, segédmotoros kerékpár, személygépkocsi, lakóautó, lakókocsi, utánfutós lakókocsi, utánfutó;
 9. motoros vízi járművek 10 000 Ft eladási ár felett;
 10. gyermekgondozási cikkek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen pelenkázó-, illetve mosdató-állvány, babakocsi, magas- és asztalra szerelhető etetőszék, biztonsági gyermekülés;
 11. gyermekmegfigyelő berendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen légzésfigyelő, szívhangfigyelő, bébiőrző;
 12. gyermekhinták, csúszdák és hasonló tevékenységet igénylő gyermekjátékok bel- és kültéri, otthoni használatra 10 000 Ft eladási ár felett;
 13. világítástechnikai termékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen lámpatest, fényforrás;
 14. biztonsági riasztó- és jelzőberendezések 10 000 Ft eladási ár felett;
 15. elektronikus hírközlő végberendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen telefon, mobiltelefon, telefaxkészülék, több funkciós készülék;
 16. híradástechnikai készülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen üzenetrögzítő, kihangosító készülék; műholdvevő és AM Micro antenna rendszerek és ezek részegységei, televízió, projektor, videomagnó, rádió, autórádió, rádiós ébresztőóra, műholdas helymeghatározó, lemezjátszó, szalagos és kazettás magnó, CD-felvevő és lejátszó, DVD-felvevő és lejátszó, játékkonzol, Blu-ray lejátszó és -író, asztali médialejátszó, egyéni hangrendszer, keverőasztal, erősítő, hangszóró, hangfal, mikrofon és fülhallgató, head-set;
 17. információtechnikai készülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen asztali számítógép, laptop, note-book, tablet, PDA, monitor, nyomtató, szkenner, fényképezőgép, film- és hangfelvevő kamera, videokamera és camcorder, diktafon, fotónyomtató, film- és diaszkenner, MP3 és MP4 lejátszó, hordozható médialejátszó, pendrive, memóriakártya, akkumulátor-töltő, számológép, zsebszámológép;
 18. irodatechnikai berendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen iratmegsemmisítő, fénymásoló, laminálógép;
 19. írásvetítők és filmtechnikai berendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen film- és írásvetítő, filmnagyító, filmelőhívó- és filmfeldolgozó készülék;
 20. optikai eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen távcső, látcső, mikroszkóp, teleszkóp;
 21. hangszerek 10 000 Ft eladási ár felett;
 22. órák és ékszerek 10 000 Ft eladási ár felett;
 23. bel- és kültéri bútorok, fekvőmatracok 10 000 Ft eladási ár felett;
 24. mérőműszerek, generátorok, tápegységek 10 000 Ft eladási ár felett;
 25. lőfegyverek 10 000 Ft eladási ár felett;
 26. sporteszközök, vadászathoz és horgászathoz kapcsolódó eszközök 10 000 Ft eladási ár felett;
 27. villamos energiával működtetett szépségápolási eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen hajszárító, hajformázó, testszőrnyíró gép, epillátor, villanyborotva;
 28. nemes és félnemes szőrmésbőrből készült szőrmeruházati termékek 50 000 Ft eladási ár felett;
 29. az előzőekben felsorolt termékcsoportokhoz tartozó termékek tartozékai és alkotórészei 10 000 Ft eladási ár felett.”

Mikor mentesül az Eladó a jótállási kötelezettsége alól?

Az Eladó a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a szavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

 

Adatvédelmi tájékoztató

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

 

www.garden24.hu

 

Royal Store Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) a www.garden24.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) webáruházat üzemeltet, amelynek során a Honlapra látogatók, megrendelők

(továbbiakban: Felhasználók) adatait kezeli. Az adatok kezelésével összefüggésben a

Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Felhasználókat a Honlapon általa kezelt személyes adatokról,

a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek

jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

 

Szolgáltató tiszteletben tartja Honlapja látogatóinak, megrendelőinek személyhez fűződő jogait, a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen Adatvédelmi Tájékoztatónak megfelelően kezeli.

 

Felhasználó a Honlap használatával elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az alábbiakban

meghatározott adatkezelésekhez.

 

 

 1. DEFINÍCIÓK

 

 A.Érintett (Felhasználó): bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított

vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

 

B.Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve,

azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági,

kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból

levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

 

C.hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely

megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá

vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő -

kezeléséhez;

 

D.tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését

kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

 

E.adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem

rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok

kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt)

vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott

adatfeldolgozóval végrehajtatja;

 

F.adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely

művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése,

rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása,

nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és

megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása,

fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas

fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

 

G.adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok

elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és

eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az

adatokon végzik;

 

G.adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem

rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján -

beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok

feldolgozását végzi;

 

H.adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő

hozzáférhetővé tétele;

 

 1. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

 

 1. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk

többé nem lehetséges;

 

 1. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy

meghatározott időre történő korlátozása céljából;

 

 1. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai

megsemmisítése;

 

 1. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel

nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel

vagy az adatfeldolgozóval;

 

 1. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

 

A megrendeléshez kapcsolódó adatkezelés célja a Honlap látogatóinak a Honlapon keresztül a megrendeléshez szükséges azonosítása, a szolgáltatások nyújtásának, a

teljesítés megfelelőségének dokumentálása, valamint adott esetben a számlázás

lehetővé tétele, illetve a létrejött szerződések bizonyítása,kezelése és a vevőutángondozás, termékekről, saját részre statisztika készítése, továbbá elektronikus hirdetés, hírlevelek küldése.

 

A Szolgáltató 1 évig őrzi meg a Felhasználó adatait.

 

 1. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

 

A Szolgáltató általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv..) 5. §

(1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján, valamint

az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal

összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján

kerül sor.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó a megrendelés leadásakor kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

 A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának

érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

 

 1. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

 

Név:                                                               Royal Store Kft.

Székhely:                                                       2600 Vác, Fácán utca 4. III. em. 5.

Átvételi pont:                                                1131. Budapest, Topolya u 2 alatt 

Képviselő neve:                                             Kiss Balázs

Cégjegyzékszám:                                           13-09-148948

Bejegyző Bíróság neve:                                 Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Adószám:                                                      23455889-2-13

Közösségi adószám:                                       HU23455889

Számlavezető pénzintézet:                            Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.

Számlaszám:                                                  10402018-50526587-75501006

E-mail cím:                                                    info@royalstore.hu

Telefonszám:                                                  +3630/883-9832

 

Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-85325

 

 1. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

 

A Felhasználó személyes adatainak kezelése a megrendelés felvételét követően 1 év múlva

szűnik meg.

 

A Felhasználó a személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja megtenni:

 

 

 1. A KEZELT ADATOK KÖRÉNEK MEGHATÁROZÁSA

 

A kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, kézbesítési cím, számlázási cím, telefonszám (mobil, vezetékes), e-mail cím, dátum.

 

 1. COOKIE elhelyezésére vonatkozó szabályok

 

 A Honlap minden látogatása során a Szolgáltató rögzíti a honlapra látogató felhasználók IP címét, a látogatás (kezdő és befejező) időpontját és a megtekintett oldal címét, valamint a felhasználó böngészőjének és operációs rendszerének típusát. A honlap kódja adott esetben külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat, amely a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független vizsgálatát és auditálását végzik.

 

 1. AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS,

ADATFELDOLGOZÁS

 

Adatkezelés helye: Royal Store Kft.  (1131. Budapest, Topolya u 2 alatti iroda)

 

Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai

jogosultak megismerni, azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem

adják át, csak abban az esetben, ha az a megrendelés teljesítéséhez feltétlenül

szükséges.

 

Adatkezelésért felelős személy: Bácsi István, email: info@royalstore.hu

 

 1. ADATBIZTONSÁG

 

 A Szolgáltató minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Felhasználók által

megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az

adatok tárolása, őrzése során.

A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés,

a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása

megelőzésére.

 

 1. FELHASZNÁLÓI JOGOK ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

 

Tájékoztatáshoz való jog:

 

A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá

vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat a Felhasználói tájékoztatóban meghatározott módon. Felhasználó jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e

pontban megadott elérhetőségek útján.

 

Szolgáltató a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt

adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik

és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától

számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

 

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

 

Levelezési cím: Royal Store Kft. 1131. Budapest, Topolya utca 2 alatti iroda

E-mail: info@royalstore.hu

 

A Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a

Szolgáltató munkatársához fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül.

 

A Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni.

 

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 

 1. a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóra

vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató, adatátvevő

vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve,

ha az adatkezelést törvény rendelte el;

 1. a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés,

közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

 1. törvényben meghatározott egyéb esetben.

 

Szolgáltató köteles a tiltakozást:

 

 1. a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap

alatt kivizsgálni,

 1. döntést hozni, és
 2. döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatni.

 

Ha az Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az

adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is -

megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak

alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással

érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a

tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

 

Amennyiben a Felhasználó Szolgáltatónak a meghozott döntésével nem ért egyet, az

ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

 

 

Jogorvoslati lehetőségek:

 

 1. A Felhasználó az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV.

törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy

 

 1. panasszal a NAIH- hoz fordulhat:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal:www.naih.hu

 

 

 A felhasználó az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a Polgári törvénykönyv (2013. évi. V. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, jogainak érvényesítése érdekében továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

 1. E-MAIL CÍMEK FELHASZNÁLÁSA

 

A Szolgáltató vállalja, hogy a rendelésfelvétel során a Felhasználók által megadott e-mail

címekre nem küld elektronikus levelet, kivéve a Felhasználó által igénybe vett

szolgáltatásaihoz kapcsolódó e-maileket, valamint a Felhasználó hozzájárulásával

küldött hírleveleket.

A Szolgáltató kiemelt figyelmet kell, hogy fordítson az általa kezelt elektronikus

levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az Adatkezelési

Tájékoztatóban meghatározott módon használja fel tájékoztató e-mail küldésére.

 

Az e-mail címek kezelése elsősorban:

o a Felhasználó azonosítását,

o a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a

kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-

mail küldésére.

 

 A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások vagy az Általános Szerződési Feltételek

változása esetén a változásokra vonatkozó, valamint a Szolgáltató egyéb hasonló

szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást a Szolgáltató csak a honlapon helyez el egy

tájékoztatót a módosításról.

 

 1. HÍRLEVÉL

 

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008.

évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten

hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a

megrendelés leadásakor megadott elérhetőségein (pl. elektronikus levélcím, vagy telefonszám)

megkeresse. Ez abban az esetben lehetséges, ha a Felhasználó kipipálta az „Igényel hírlevel“ négyzetet, tehát önkéntesen hozzájárult.

 

A hírlevél célja, hogy a Szolgáltató reklámot tartalmazó elektronikus üzenet formájában

a Felhasználót tájékoztassa az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új

funkciókról.

 

A megrendelés során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést (hírlevél) tartalmazó

leveleket a Szolgáltató tehát csak és kizárólag a Felhasználó kifejezett

hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. Ezzel a Felhasználó a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

 

A leiratkozás módja: a Felhasználó hírlevélben feltüntetett módon a „Hírlevélről való leiratkozás“- ra kattintva, vagy ha emailben jelzi az info@royalstore.hu emailcímen a Szolgáltató felé.

 

Ebben az esetben Szolgáltató a Felhasználó minden olyan személyes adatát törli a nyilvántartásából, mely a hírlevél küldéshez feltétlenül szükséges.

 

 1. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi Tájékoztatót a Felhasználók

előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését

követően Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a

módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

 

Amennyiben a Felhasználó a megrendelés során harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

 

A jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben az Infotv. szabályai és a Társaság Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata az irányadó.

 

Az Adatkezelési Tájékoztató hatálybalépésének ideje: 2017.07.28.

 

Garanciális ügyintézés:

 

A garancia ideje alatt kérjük, őrizze meg az eredeti csomagolást, mert nem tudjuk az csomagolás nélkül visszavenni, ill. a beszállító felé a garanciális ügyet intézni!

 

 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

 

www.garden24.hu

 

Royal Store Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) a www.garden24.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) webáruházat üzemeltet, amelynek során a Honlapra látogatók, megrendelők

(továbbiakban: Felhasználók) adatait kezeli. Az adatok kezelésével összefüggésben a

Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Felhasználókat a Honlapon általa kezelt személyes adatokról,

a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek

jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

 

Szolgáltató tiszteletben tartja Honlapja látogatóinak, megrendelőinek személyhez fűződő jogait, a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen Adatvédelmi Tájékoztatónak megfelelően kezeli.

 

Felhasználó a Honlap használatával elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az alábbiakban

meghatározott adatkezelésekhez.

 

 

 1. DEFINÍCIÓK

 

 A.Érintett (Felhasználó): bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított

vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

 

B.Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve,

azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági,

kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból

levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

 

C.hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely

megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá

vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő -

kezeléséhez;

 

D.tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését

kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

 

E.adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem

rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok

kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt)

vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott

adatfeldolgozóval végrehajtatja;

 

F.adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely

művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése,

rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása,

nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és

megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása,

fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas

fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

 

G.adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok

elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és

eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az

adatokon végzik;

 

G.adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem

rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján -

beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok

feldolgozását végzi;

 

H.adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő

hozzáférhetővé tétele;

 

 1. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

 

 1. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk

többé nem lehetséges;

 

 1. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy

meghatározott időre történő korlátozása céljából;

 

 1. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai

megsemmisítése;

 

 1. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel

nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel

vagy az adatfeldolgozóval;

 

 1. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

 

A megrendeléshez kapcsolódó adatkezelés célja a Honlap látogatóinak a Honlapon keresztül a megrendeléshez szükséges azonosítása, a szolgáltatások nyújtásának, a

teljesítés megfelelőségének dokumentálása, valamint adott esetben a számlázás

lehetővé tétele, illetve a létrejött szerződések bizonyítása,kezelése és a vevőutángondozás, termékekről, saját részre statisztika készítése, továbbá elektronikus hirdetés, hírlevelek küldése.

 

A Szolgáltató 1 évig őrzi meg a Felhasználó adatait.

 

 1. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

 

A Szolgáltató általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv..) 5. §

(1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján, valamint

az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal

összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján

kerül sor.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó a megrendelés leadásakor kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

 A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának

érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

 

 1. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

 

Név:                                                               Royal Store Kft.

Székhely:                                                       2600 Vác, Fácán utca 4. III. em. 5.

Átvételi pont:                                                1131. Budapest, Topolya u 2 alatti iroda

Képviselő neve:                                             Kiss Balázs

Cégjegyzékszám:                                           13-09-148948

Bejegyző Bíróság neve:                                 Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Adószám:                                                      23455889-2-13

Közösségi adószám:                                       HU23455889

Számlavezető pénzintézet:                            Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.

Számlaszám:                                                  10402018-50526587-75501006

E-mail cím:                                                    info@royalstore.hu

Telefonszám:                                                  +3630/883-9832

 

Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-85325

 

 1. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

 

A Felhasználó személyes adatainak kezelése a megrendelés felvételét követően 1 év múlva

szűnik meg.

 

A Felhasználó a személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja megtenni:

 • postai úton: Budapest, Topolya u 2 iroda
 • email útján az info@royalstore.hu címen
 • telefonon a +36-30/883-9832 telefonszámon.

 

 

 1. A KEZELT ADATOK KÖRÉNEK MEGHATÁROZÁSA

 

A kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, kézbesítési cím, számlázási cím, telefonszám (mobil, vezetékes), e-mail cím, dátum.

 

 1. COOKIE elhelyezésére vonatkozó szabályok

 

 A Honlap minden látogatása során a Szolgáltató rögzíti a honlapra látogató felhasználók IP címét, a látogatás (kezdő és befejező) időpontját és a megtekintett oldal címét, valamint a felhasználó böngészőjének és operációs rendszerének típusát. A honlap kódja adott esetben külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat, amely a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független vizsgálatát és auditálását végzik.

 

 1. AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS,

ADATFELDOLGOZÁS

 

Adatkezelés helye: Royal Store Kft.  (1131. Budapest, Topolya u 2 alatti iroda)

 

Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai

jogosultak megismerni, azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem

adják át, csak abban az esetben, ha az a megrendelés teljesítéséhez feltétlenül

szükséges.

 

Adatkezelésért felelős személy: Bácsi István, email: info@royalstore.hu

 

 1. ADATBIZTONSÁG

 

 A Szolgáltató minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Felhasználók által

megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az

adatok tárolása, őrzése során.

A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés,

a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása

megelőzésére.

 

 1. FELHASZNÁLÓI JOGOK ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

 

Tájékoztatáshoz való jog:

 

A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá

vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat a Felhasználói tájékoztatóban meghatározott módon. Felhasználó jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e

pontban megadott elérhetőségek útján.

 

Szolgáltató a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt

adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik

és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától

számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

 

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

 

Levelezési cím: Royal Store Kft. 1131. Budapest, Topolya u 2 alatti iroda

E-mail: info@royalstore.hu

 

A Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a

Szolgáltató munkatársához fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül.

 

A Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni.

 

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 

 1. a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóra

vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató, adatátvevő

vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve,

ha az adatkezelést törvény rendelte el;

 1. a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés,

közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

 1. törvényben meghatározott egyéb esetben.

 

Szolgáltató köteles a tiltakozást:

 

 1. a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap

alatt kivizsgálni,

 1. döntést hozni, és
 2. döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatni.

 

Ha az Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az

adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is -

megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak

alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással

érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a

tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

 

Amennyiben a Felhasználó Szolgáltatónak a meghozott döntésével nem ért egyet, az

ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

 

 

Jogorvoslati lehetőségek:

 

 1. A Felhasználó az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV.

törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy

 

 1. panasszal a NAIH- hoz fordulhat:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal:www.naih.hu

 

 

 A felhasználó az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a Polgári törvénykönyv (2013. évi. V. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, jogainak érvényesítése érdekében továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

 1. E-MAIL CÍMEK FELHASZNÁLÁSA

 

A Szolgáltató vállalja, hogy a rendelésfelvétel során a Felhasználók által megadott e-mail

címekre nem küld elektronikus levelet, kivéve a Felhasználó által igénybe vett

szolgáltatásaihoz kapcsolódó e-maileket, valamint a Felhasználó hozzájárulásával

küldött hírleveleket.

A Szolgáltató kiemelt figyelmet kell, hogy fordítson az általa kezelt elektronikus

levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az Adatkezelési

Tájékoztatóban meghatározott módon használja fel tájékoztató e-mail küldésére.

 

Az e-mail címek kezelése elsősorban:

o a Felhasználó azonosítását,

o a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a

kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-

mail küldésére.

 

 A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások vagy az Általános Szerződési Feltételek

változása esetén a változásokra vonatkozó, valamint a Szolgáltató egyéb hasonló

szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást a Szolgáltató csak a honlapon helyez el egy

tájékoztatót a módosításról.

 

 1. HÍRLEVÉL

 

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008.

évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten

hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a

megrendelés leadásakor megadott elérhetőségein (pl. elektronikus levélcím, vagy telefonszám)

megkeresse. Ez abban az esetben lehetséges, ha a Felhasználó kipipálta az „Igényel hírlevel“ négyzetet, tehát önkéntesen hozzájárult.

 

A hírlevél célja, hogy a Szolgáltató reklámot tartalmazó elektronikus üzenet formájában

a Felhasználót tájékoztassa az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új

funkciókról.

 

A megrendelés során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést (hírlevél) tartalmazó

leveleket a Szolgáltató tehát csak és kizárólag a Felhasználó kifejezett

hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. Ezzel a Felhasználó a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

 

A leiratkozás módja: a Felhasználó hírlevélben feltüntetett módon a „Hírlevélről való leíratkozás“- ra kattintva, vagy ha emailben jelzi az info@royalstore.hu emailcímen a Szolgáltató felé.

 

Ebben az esetben Szolgáltató a Felhasználó minden olyan személyes adatát törli a nyilvántartásából, mely a hírlevél küldéshez feltétlenül szükséges.

 

 1. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi Tájékoztatót a Felhasználók

előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését

követően Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a

módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

 

Amennyiben a Felhasználó a megrendelés során harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

 

A jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben az Infotv. szabályai és a Társaság Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata az irányadó.

 

Az Adatkezelési Tájékoztató hatálybalépésének ideje: 2015.05.04.

 

Garanciális ügyintézés:

 

A garancia idelye alatt kérjük örizze meg az eredeti csomagolást, mert nem tudjuk az csomagolás nélkül visszavenni, ill. a beszállító felé a garanaciás ügyet intézni!

 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

 

www.garden24.hu

 

Royal Store Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) a www.garden24.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) webáruházat üzemeltet, amelynek során a Honlapra látogatók, megrendelők

(továbbiakban: Felhasználók) adatait kezeli. Az adatok kezelésével összefüggésben a

Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Felhasználókat a Honlapon általa kezelt személyes adatokról,

a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek

jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

 

Szolgáltató tiszteletben tartja Honlapja látogatóinak, megrendelőinek személyhez fűződő jogait, a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen Adatvédelmi Tájékoztatónak megfelelően kezeli.

 

Felhasználó a Honlap használatával elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az alábbiakban

meghatározott adatkezelésekhez.

 

 

 1. DEFINÍCIÓK

 

 A.Érintett (Felhasználó): bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított

vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

 

B.Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve,

azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági,

kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból

levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

 

C.hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely

megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá

vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő -

kezeléséhez;

 

D.tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését

kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

 

E.adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem

rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok

kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt)

vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott

adatfeldolgozóval végrehajtatja;

 

F.adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely

művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése,

rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása,

nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és

megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása,

fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas

fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

 

G.adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok

elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és

eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az

adatokon végzik;

 

G.adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem

rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján -

beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok

feldolgozását végzi;

 

H.adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő

hozzáférhetővé tétele;

 

 1. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

 

 1. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk

többé nem lehetséges;

 

 1. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy

meghatározott időre történő korlátozása céljából;

 

 1. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai

megsemmisítése;

 

 1. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel

nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel

vagy az adatfeldolgozóval;

 

 1. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

 

A megrendeléshez kapcsolódó adatkezelés célja a Honlap látogatóinak a Honlapon keresztül a megrendeléshez szükséges azonosítása, a szolgáltatások nyújtásának, a

teljesítés megfelelőségének dokumentálása, valamint adott esetben a számlázás

lehetővé tétele, illetve a létrejött szerződések bizonyítása,kezelése és a vevőutángondozás, termékekről, saját részre statisztika készítése, továbbá elektronikus hirdetés, hírlevelek küldése.

 

A Szolgáltató 1 évig őrzi meg a Felhasználó adatait.

 

 1. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

 

A Szolgáltató általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv..) 5. §

(1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján, valamint

az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal

összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján

kerül sor.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó a megrendelés leadásakor kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

 A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának

érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

 

 1. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

 

Név:                                                               Royal Store Kft.

Székhely:                                                       2600 Vác, Fácán utca 4. III. em. 5.

Átvételi pont:                                                1131. Budapest, Topolya u 2 alatti iroda

Képviselő neve:                                             Kiss Balázs

Cégjegyzékszám:                                           13-09-148948

Bejegyző Bíróság neve:                                 Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Adószám:                                                      23455889-2-13

Közösségi adószám:                                       HU23455889

Számlavezető pénzintézet:                            Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.

Számlaszám:                                                  10402018-50526587-75501006

E-mail cím:                                                    info@royalstore.hu

Telefonszám:                                                  +3630/883-9832

 

Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-85325

 

 1. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

 

A Felhasználó személyes adatainak kezelése a megrendelés felvételét követően 1 év múlva

szűnik meg.

 

A Felhasználó a személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja megtenni:

 • postai úton: Budapest, Topolya u 2 alatti iroda
 • email útján az info@royalstore.hu címen
 • telefonon a +36-30/883-9832 telefonszámon.

 

 

 1. A KEZELT ADATOK KÖRÉNEK MEGHATÁROZÁSA

 

A kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, kézbesítési cím, számlázási cím, telefonszám (mobil, vezetékes), e-mail cím, dátum.

 

 1. COOKIE elhelyezésére vonatkozó szabályok

 

 A Honlap minden látogatása során a Szolgáltató rögzíti a honlapra látogató felhasználók IP címét, a látogatás (kezdő és befejező) időpontját és a megtekintett oldal címét, valamint a felhasználó böngészőjének és operációs rendszerének típusát. A honlap kódja adott esetben külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat, amely a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független vizsgálatát és auditálását végzik.

 

 1. AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS,

ADATFELDOLGOZÁS

 

Adatkezelés helye: Royal Store Kft.  (1131. Budapest, Topolya u 2 alatti iroda

 

Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai

jogosultak megismerni, azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem

adják át, csak abban az esetben, ha az a megrendelés teljesítéséhez feltétlenül

szükséges.

 

Adatkezelésért felelős személy: Bácsi István, email: info@royalstore.hu

 

 1. ADATBIZTONSÁG

 

 A Szolgáltató minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Felhasználók által

megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az

adatok tárolása, őrzése során.

A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés,

a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása

megelőzésére.

 

 1. FELHASZNÁLÓI JOGOK ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

 

Tájékoztatáshoz való jog:

 

A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá

vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat a Felhasználói tájékoztatóban meghatározott módon. Felhasználó jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e

pontban megadott elérhetőségek útján.

 

Szolgáltató a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt

adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik

és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától

számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

 

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

 

Levelezési cím: Royal Store Kft. 1131. Budapest, Topolya u 2 alatti iroda

E-mail: info@royalstore.hu

 

A Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a

Szolgáltató munkatársához fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül.

 

A Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni.

 

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 

 1. a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóra

vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató, adatátvevő

vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve,

ha az adatkezelést törvény rendelte el;

 1. a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés,

közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

 1. törvényben meghatározott egyéb esetben.

 

Szolgáltató köteles a tiltakozást:

 

 1. a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap

alatt kivizsgálni,

 1. döntést hozni, és
 2. döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatni.

 

Ha az Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az

adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is -

megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak

alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással

érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a

tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

 

Amennyiben a Felhasználó Szolgáltatónak a meghozott döntésével nem ért egyet, az

ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

 

 

Jogorvoslati lehetőségek:

 

 1. A Felhasználó az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV.

törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy

 

 1. panasszal a NAIH- hoz fordulhat:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal:www.naih.hu

 

 

 A felhasználó az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a Polgári törvénykönyv (2013. évi. V. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, jogainak érvényesítése érdekében továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

 1. E-MAIL CÍMEK FELHASZNÁLÁSA

 

A Szolgáltató vállalja, hogy a rendelésfelvétel során a Felhasználók által megadott e-mail

címekre nem küld elektronikus levelet, kivéve a Felhasználó által igénybe vett

szolgáltatásaihoz kapcsolódó e-maileket, valamint a Felhasználó hozzájárulásával

küldött hírleveleket.

A Szolgáltató kiemelt figyelmet kell, hogy fordítson az általa kezelt elektronikus

levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az Adatkezelési

Tájékoztatóban meghatározott módon használja fel tájékoztató e-mail küldésére.

 

Az e-mail címek kezelése elsősorban:

o a Felhasználó azonosítását,

o a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a

kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-

mail küldésére.

 

 A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások vagy az Általános Szerződési Feltételek

változása esetén a változásokra vonatkozó, valamint a Szolgáltató egyéb hasonló

szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást a Szolgáltató csak a honlapon helyez el egy

tájékoztatót a módosításról.

 

 1. HÍRLEVÉL

 

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008.

évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten

hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a

megrendelés leadásakor megadott elérhetőségein (pl. elektronikus levélcím, vagy telefonszám)

megkeresse. Ez abban az esetben lehetséges, ha a Felhasználó kipipálta az „Igényel hírlevel“ négyzetet, tehát önkéntesen hozzájárult.

 

A hírlevél célja, hogy a Szolgáltató reklámot tartalmazó elektronikus üzenet formájában

a Felhasználót tájékoztassa az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új

funkciókról.

 

A megrendelés során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést (hírlevél) tartalmazó

leveleket a Szolgáltató tehát csak és kizárólag a Felhasználó kifejezett

hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. Ezzel a Felhasználó a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

 

A leiratkozás módja: a Felhasználó hírlevélben feltüntetett módon a „Hírlevélről való leíratkozás“- ra kattintva, vagy ha emailben jelzi az info@royalstore.hu emailcímen a Szolgáltató felé.

 

Ebben az esetben Szolgáltató a Felhasználó minden olyan személyes adatát törli a nyilvántartásából, mely a hírlevél küldéshez feltétlenül szükséges.

 

 1. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi Tájékoztatót a Felhasználók

előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését

követően Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a

módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

 

Amennyiben a Felhasználó a megrendelés során harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

 

A jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben az Infotv. szabályai és a Társaság Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata az irányadó.

 

Az Adatkezelési Tájékoztató hatálybalépésének ideje: 2015.05.04.

 

Garanciális ügyintézés:

 

A garancia idelye alatt kérjük örizze meg az eredeti csomagolást, mert nem tudjuk az csomagolás nélkül visszavenni, ill. a beszállító felé a garanaciás ügyet intézni!

Vásárlási tudnivalók
A megrendelés folyamata és a vásárlás feltételei
Webáruházunk felépítése kényelmes és gyors tájékozódási lehetőséget biztosít a vásárlók számára, a menüpontok
segítségével könnyedén navigálhat az áruházban.

Az áruházban található termékek között a "Termékek" menüpont segítségével böngészhet. Először az áruházban található
kategóriákat láthatja. Ha olyan kategóriába lép, ahol termékek találhatók, akkor ott megtekintheti a termékek nevét,
árát, képét. A kosár jelre kattintva a terméket a kosárba helyezheti. Ha az adott kategóriában lévő összes termék nem
fér ki egy oldalra, akkor a termékek felett és alatt lévő számok segítségével lapozhat.

Az "Akciós termékek" kategóriában az áruházban kapható összes akciós termék megtalálható. Minden terméknél külön-
külön szerepel az akció kezdeti és lejárati dátuma, vagy a kezdeti dátum és a "készlet erejéig" megjelölés. A "Többet
olcsóbban" menüpont alatt találja azokat a termékeket, amelyekre több darab rendelése esetén mennyiségi kedvezményt
biztosítunk. Az "Újdonságok" menüpontban találhatók a webáruház kínálatában újonnan megjelenő termékek.

Ha bővebb információt szeretne kapni egy termékről, akkor kattintson a termék képére vagy nevére. Ekkor a "Termék
részletek" oldalra jut el. Webáruházunkban megjelenített termék árak bruttó árak, az ÁFA összegét is tartalmazzák.

Az áruházban lehetősége van keresésre is. Egyszerű keresés esetén csak a kereső szót kell megadnia, és ha valamely
termék megfelel ennek, akkor a rendszer megjeleníti. Összetett kereséshez kattintson a "Részletes keresés"
menüpontra, majd itt a kereső szó mellett megadhatja, hogy melyik kategóriában és a termék mely tulajdonságában kíván
keresni. A keresés eredményeképpen a termékek ugyan úgy jelennek meg, mint a "Termékek" menüpont esetén. Ugyan úgy
lehetőség van lapozásra és a termék részletes tulajdonságainak megtekintésére is.

Az "Információk" menüpont alatt találja az áruházat érintő minden fontosabb információt, mint pl. az áruház
elérhetőségeit, a szállítási és fizetési lehetőségeket, az áruházi kedvezményeket, illetve e-mailt is írhat az áruház
üzemeltetőjének. Ezek megtekintéséhez kérem KLIKKELJEN IDE.

A kosár tartalmát a "Kosár" gombra klikkelve is ellenőrizheti. Itt módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékből
milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt. Lehetőség van a kosár teljes kiürítésére is,
ehhez kattintson a "Kosár ürítése" gombra. Ha a megrendelés mellett dönt, akkor kattintson a "Megrendelés" gombra.

Amennyiben Ön vásárolni szeretne a webáruházban, először meg kell adnia a megrendelés teljesítéséhez szükséges
adatait, például kapcsolattartó adatai, szállítási és számlázási adatait.

A későbbi kényelme érdekében áruházunkban regisztrálhatja magát, így később e-mail címének és jelszavának megadása
után azonnal folytathatja a vásárlást, nem kell újra megadnia adatait. Sikertelen belépés esetén egy felugró ablakban
kap értesítést. Ha sikeres a belépés, akkor megjelenik a kilépés gomb, mely segítségével elhagyhatja az áruházat,
illetve megjelenik egy "Adatok módosítása" menüpont is, ahol a regisztráció során megadott adatait tudja módosítani.

Ha Ön regisztrált vásárló, de elfelejtette jelszavát, használja az új jelszó kérésre funkciót. Ha itt megadja a
regisztrált e-mail címét, akkor egy új ideiglenes jelszót küldünk Önnek e-mailben, kérjük ezzel lépjen be és
biztonsági okokból azonnal változtassa is meg.

Ha a kosár oldalon a megrendelés gombra klikkel, akkor eljuthat a "Fizetési és Szállítási módok" oldalra, ahol ki
kell választania az Önnek legmegfelelőbb fizetési és szállítási módot. Webáruházunkban részszállításra nincs
lehetőség. Ha Önnek van pénze a virtuális számláján, vagy rendelkezik kupon vagy promóciós kóddal, akkor ezt
felhasználhatja a megrendelés összegének csökkentésére. A folytatáshoz nyomja meg a "Tovább" gombot. Ekkor megjelenik
az Ön megrendelésének összes adata, így ellenőrizheti ezeket. Ha mindent rendben talál, akkor a "Megrendel" gombot
megnyomva véglegesítheti a megrendelését. Ha bankkártyás fizetési módot választott a megrendelése során, akkor a
véglegesítés után a "Fizetés" gombra kattintva ki tudja egyenlíteni rendelése végösszegét. Ha mégsem kíván élni a
bankkártyás fizetés lehetőségével, akkor kattintson a "Más fizetési mód" gombra.

A megrendelésének állapotát a megrendelés lezárásáig figyelemmel kísérheti a "Profil" menüpont segítségével. Itt
megtalálhatja az áruházunkban leadott összes eddigi megrendelésének a számát és összegét. Minden megrendelés egy
egyedi megrendelés számmal azonosítható, amire rákattintva lehetősége van megtekinteni a megrendelés részletes
adatait is. Itt akár ki is nyomtathatja megrendelését, feltöltheti kosarát a megrendelésben szereplő adatokkal,
valamint bankkártyás fizetés esetén kifizetheti a számlát, illetve más fizetési módot is választhat. Ha rendelkezik
az áruházban bármilyen kedvezménnyel, akkor azt is itt tudja megtekinteni a "Kedvezmények" fülre kattintva.
A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai
Az adott áru megrendelésének időpontja az az időpont, amikor megrendelését az áruházon keresztül eljuttatja a
kereskedőhöz. Megrendelése általában akkor lép életbe, ha online megrendelését e-mail-ben vagy telefonon is
visszaigazolják. Az áruházi rendszer által küldött automata visszaigazolás nem egyenértékű a fent említett
visszaigazolással. A visszaigazolás pontos formája és határideje az adott forgalmazótól függ. Amennyiben az adott
termék oldalán, vagy a honlap egyéb részében nem szerepel külön a szállítási határidő, akkor azt is a
visszaigazolásban jelzi a kereskedő. Az "Információk" menüpontban megtalálja a forgalmazó elérhetőségi adatait. Ezen
elérhetőségeken jelezheti szavatossági igényét, egyéb kifogását, vagy kérhet információt valamely termékről vagy
megrendelésről. A kereskedő és a vásárló között létrejött elektronikus szerződés nem tekinthető írásba foglalt
szerződésnek, így az nem kerül iktatásra, és későbbiekben papír alapon nem hozzáférhető. Az elektronikus
szerződésben, illetve a megkötés és a későbbi kapcsolattartás során használt nyelv a magyar. Felhívjuk figyelmét,
hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért semmilyen felelősséget nem vállalunk! A termékoldalakon található
termék leírások csak tájékoztató jellegűek, nem minden esetben tartalmaznak az adott termékről minden információt. A
hivatalos termékleírásért kérjük látogasson el a termék gyártójának weboldalára.
Az elállás joga
Megrendelése során Ön élhet a 213/2008. (VIII. 29.) és a 17/1999. (II. 5.) kormányrendeletben részletesen rögzített
feltétel nélküli elállási jogával.
Internetes vásárlások esetén Ön a szerződéstől az áru átvételét követő 8 (nyolc) munkanapon belül indoklás nélkül
elállhat, ezt az említett határidőn belüli írásos nyilatkozatának elküldésével jelezheti. Az átvétel dátumát
bizonyítja a postai csomagjegyzék, illetve a futárszolgálat szállítójegyzéke. Elállásnál az Eladó köteles a Vevő
által kifizetett teljes összeget (vételár és szállítási költség) haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru
visszaszolgáltatását követő 30 (harminc) napon belül visszatéríteni. Ezúton felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a vevő
viseli az elállás esetén, az áru visszaszolgáltatásával kapcsoltban felmerült összes költséget. Az Eladó követelheti
az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Az Internetes vásárlásoknál is érvényesek a
szavatossági jogok, ha a termék gyári hibás, akkor forduljon hozzánk minőségi kifogásukkal.
Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályokat, rendeleteket IDE KLIKKELVE tekintheti meg.
Szavatosság
Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban, a 151/2003. (IX. 22.) korm. rendeletben, a 49/2003.
(VII.30.) GKM rendeletben és a 72/2005. (IV. 21.) korm. rendeletben foglaltak az irányadók.
Jótállás csak tartós használati cikkekre, például mosógépre, számítógépre, tévére vonatkozik. A vevőnek jogában áll
reklamálni, ha hibás a termék. Ilyen esetben haladéktalanul jelezze kifogását webáruházunk felé e-mailben vagy
telefonon, elérhetőségi adatainkat IDE KLIKKELVE tekintheti meg, a reklamációt a bejelentést követő 15 (tizenöt)
munkanapon belül kivizsgáljuk. Szavatosság időtartama 6 (hat) hónap. Szavatossági igény érvényesítésére 2 (két) év
áll a vevő rendelkezésére. Szavatossági igény estén a vevő kérheti a termék javítását, cseréjét, vagy a vételár
csökkentését. A nem rendeltetésszerű használatból eredő hibák esetén a szavatossági igény nem érvényesíthető. A
szavatossági igény leértékelt áru esetén is érvényesíthető, ilyenkor is lehet minőségi kifogással élni, amennyiben a
kereskedő nem jelölte meg a leértékelés okát.
Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályokat, rendeleteket IDE KLIKKELVE tekintheti meg.Garanciális ügyintézés:

A garancia idelye alatt kérjük örizze meg az eredeti csomagolást, mert nem tudjuk a csomagolás nélkül a beszállító
felé a garanaciás ügyet intézni!
Adatvédelemi nyilatkozat
Általános jogi közlemény
A jelen adatvédelmi nyilatkozat (továbbiakban: nyilatkozat) tartalmazza a webáruházban megvásárolható termékekkel
összefüggő megrendelések teljesítése, szolgáltatások nyújtása és a hírlevelek kiküldése keretében végzett, személyes
adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. A szolgáltatás
használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen Nyilatkozat feltételeit, amely folyamatosan elérhető a
webáruház oldalán. A webáruház üzemeltetője fenntartja magának a jogot jelen közlemény bármikori megváltoztatására.
Az üzemeltető magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Amennyiben látogatónknak olyan
kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük írja meg nekünk és kollégánk megválaszolja
kérdését. Az üzemeletető elkötelezett a webáruház szolgáltatás minőségének a legmagasabb szinten tartása irányában, a
szolgáltatás használatából eredő esetleges károkért azonban semmilyen felelősséget nem vállal.

Adatkezelési alapelvek
Az üzemeltető számára alapvető cél a látogatók személyes adatainak védelme, kiemelten fontosnak tartja a felhasználók
információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az üzemeltető látogatók személyes adatait bizalmasan kezeli
és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az
alábbiakban ismertetjük adatkezelési alapelveinket, bemutatjuk azokat az elvárásokat, melyeket az üzemeltető saját
magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott és betart. Az üzemeltető adatvédelmi koncepciója a tájékoztatáson
alapuló önkéntes beleegyezésen nyugszik, melynek megvalósítására a szolgáltatás használatának minden fázisában
törekszik. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal. A
webáruházban adatkezelést az üzemeltető végez, harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki, csak az érintett
előzetes és kifejezett hozzájárulása alapján. A megrendelés elküldésével a személyes adatok kiszállító cég irányába
történő továbbításához a vásárló kifejezetten hozzájárul. A felhasználókról gyűjtött személyes adatokból készült
statisztikákat harmadik fél részére kizárólag az adatközlő személyére vonatkozó információtól megfosztva továbbít. Az
így továbbított adatból semmilyen eljárással nem reprodukálható az adatközlő valamely személyes adata. A webáruházban
gyűjtött személyes adatokat más forrásból származó adatokkal az adatkezelő nem kapcsolja össze. Harmadik országba
(külföldre) az üzemeltető felhasználói adatokat nem továbbít. A felhasználók adataiból az általános statisztikai
módszerekkel készített kimutatásokat, elemzéseket az üzemeltető korlátlan ideig megőriz. Ezen adatokból nem lehet az
érintettre vonatkozó következtetést levonni. A webáruház oldalán az üzemeltető különleges adatot (a faji eredetre, a
nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti
meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális
életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat) nem gyűjt felhasználóiról. A webáruház látogatói a
szolgáltatást önkéntesen használják. Tudomásul veszik, hogy a webáruházban a rendelés csak regisztráció után adható
le. Amennyiben törvényi felhatalmazás alapján az üzemeltető köteles a megkereső hatóság részére személyes adatot
kiadni, és annak minden feltétele adott, úgy a kérésnek eleget tesz. Ezt a szolgáltatás látogatója és igénybevevője
(felhasználó) tudomásul veszi, ezzel kapcsolatban kifogást nem fog emelni. Az üzemeltető az egyes felhasználók
adatmódosítási, adatkérési, adattörlési, adatkezelési tájékoztatási kérdéseit fogadja, és a lehető leghamarabb, de
legkésőbb 30 napon belül válaszol. A webáruházban előfordulhatnak linkek más, külső oldalakra. Az üzemeltető nem
felelős más weboldalak adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban. Jelen nyilatkozat csak az üzemeltető által
működtetett webáruházra vonatkozik.

A honlap látogatók technikai jellegű adatainak rögzítése
A honlap látogatása során az áruházi rendszer rögzíti a felhasználók IP címét, melyből bizonyos esetekben
következtetni lehet az érintett személyre, ezen felül rögzíti az operációs rendszer, a böngésző típusát és a
látogatott oldal címét. Az adatmentésnek elsősorban technikai jellegű célja van, a rendszer folyamatos működéséhez
elengedhetetlen. Az adatrögzítés további célja a felhasználói szokások elemzése, látogatottsági statisztikák
készítése, mely a még magasabb színvonalú kiszolgáláshoz nyújt segítséget. A naplóállományok elemzése során felmerült
adatokat más információval az üzemeltető nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.

Vásárló regisztráció
Amennyiben a felhasználó vásárolni szeretne a webáruházban, úgy az első vásárlás alkalmával meg kell adni a
vásárláshoz szükséges adatokat is, így a vásárló számlázási és szállítási adatait, telefonszámát, e-mail címét, a
kapcsolattartó nevét, valamint a későbbi belépéshez szükséges jelszavát. A regisztráció során a vásárló jelezheti
hírlevél igényét is. A hírlevél igénylés a vásárló által bármikor törölhető. A regisztrációt e-mailben visszaigazolja
a rendszer. A vásárló köteles az általa megadott jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben az azonosítás során a vásárló
egyedi azonosítója és jelszava helyes megadását követően a vásárló adatai arra jogosulatlan harmadik személy
birtokába kerültek, az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért az Adatkezelő felelősséget nem vállal. A
felhasználók e-mail címük megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a szolgáltató technikai jellegű üzenetet küldjön
számukra. A regisztrált adatokat az üzemeletető kérelemre törli a rendszerből. A törlési kérelem biztonsági okokból
csak akkor lesz érvényes, ha a törlési kérelmet a felhasználó e-mailben megerősíti, így elkerülhető, hogy valaki más
szándékosan vagy tévedésből mást töröljön a regisztrációs adatbázisból.

Hírlevél igénylés
Az áruházban a regisztráció mellett egyéb módon is igényelhető hírlevél. Amennyiben a látogató még nem regisztrált
vásárló, akkor az oldalsó Hírlevél boxban megadhatja e-mail címét, nevét, esetlegesen lakcímét. A feliratkozás gombra
klikkelve elfogadja, hogy az üzemeltető hírlevelet küldjön a részére. A hírlevél feliratkozás a felhasználó által
bármikor törölhető.

Vélemény írása
Az egyes termékekkel kapcsolatos vélemények írásához, illetve egyéb fórumbejegyzés elküldéséhez nem mindig szükséges
a regisztráció, ez esetben a vásárlónak csak a nevét és az e-mail címét kell megadnia. A név, az e-mail cím és a
termékekkel kapcsolatos vélemény nyilvánosságra kerül, így csak abban az esetben írjon véleményt, amennyiben ezt
elfogadja.

Árukereső.hu Megbízható bolt Program
A www.arukereso.hu (arukereso.hu Kft. 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., Adószám: 13282156-2-42, Cégjegyzékszám: 01-
09-727285) Megbízható bolt programjának működése érdekében az itt történő vásárlások után a vásárló e-mail címe,
illetve az általa megvásárolt termék megnevezése az arukereso.hu részére továbbításra kerül. Az adattovábbítás célja:
vásárlói visszajelzés igénylése és megjelenítése. Az így továbbított személyes adatokat az arukereso.hu Kft.
awww.arukereso.hu Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatának megfelelően kezeli.

Kapcsolat, Jogorvoslat
Az üzemeltető adatait teljeskörűen megtalálja az "Információk" oldalon. Ha a vásárló úgy érzi, hogy az adatkezelő
megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok
nyilvánosságáról szóló törvény szerint járhat el.
Adatvédelmi tájékoztató
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

www.garden24.hu

Royal Store Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) a www.garden24.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) webáruházat
üzemeltet, amelynek során a Honlapra látogatók, megrendelők
(továbbiakban: Felhasználók) adatait kezeli. Az adatok kezelésével összefüggésben a
Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Felhasználókat a Honlapon általa kezelt személyes adatokról,
a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek
jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Szolgáltató tiszteletben tartja Honlapja látogatóinak, megrendelőinek személyhez fűződő jogait, a rögzített személyes
adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen Adatvédelmi
Tájékoztatónak megfelelően kezeli.

Felhasználó a Honlap használatával elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az alábbiakban
meghatározott adatkezelésekhez.


1. DEFINÍCIÓK
Képviselő neve: Kiss Balázs
Cégjegyzékszám: 13-09-148948
Bejegyző Bíróság neve: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 23455889-2-13
Közösségi adószám: HU23455889
Számlavezető pénzintézet: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.
Számlaszám: 10402018-50526587-75501006
E-mail cím: info@royalstore.hu
Telefonszám: +3630/883-9832

Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-85325

5. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A Felhasználó személyes adatainak kezelése a megrendelés felvételét követően 1 év múlva
szűnik meg.

A Felhasználó a személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja megtenni:
· postai úton: Budapest, Topolya u 2 alatti iroda
· email útján az info@royalstore.hu címen
· telefonon a +36-30/883-9832 telefonszámon.


6. A KEZELT ADATOK KÖRÉNEK MEGHATÁROZÁSA

A kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, kézbesítési cím, számlázási cím, telefonszám (mobil, vezetékes), e-mail
cím, dátum.

7. COOKIE elhelyezésére vonatkozó szabályok

A Honlap minden látogatása során a Szolgáltató rögzíti a honlapra látogató felhasználók IP címét, a látogatás (kezdő
és befejező) időpontját és a megtekintett oldal címét, valamint a felhasználó böngészőjének és operációs rendszerének
típusát. A honlap kódja adott esetben külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat,
amely a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független vizsgálatát és auditálását végzik.

8. AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS,
ADATFELDOLGOZÁS

Adatkezelés helye: Royal Store Kft. (1131. Budapest, Topolya u 2 alatti iroda

Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai
jogosultak megismerni, azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem
adják át, csak abban az esetben, ha az a megrendelés teljesítéséhez feltétlenül
szükséges.

Adatkezelésért felelős személy: Bácsi István, email: info@royalstore.hu

9. ADATBIZTONSÁG

A Szolgáltató minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Felhasználók által
megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az
adatok tárolása, őrzése során.
A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés,
a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása
megelőzésére.

10. FELHASZNÁLÓI JOGOK ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Tájékoztatáshoz való jog:

A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá
vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat a Felhasználói tájékoztatóban meghatározott
módon. Felhasználó jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e
pontban megadott elérhetőségek útján.

Szolgáltató a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt
adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik
és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától
számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Levelezési cím: Royal Store Kft. 1131. Budapest, Topolya u 2 alatti iroda
E-mail: info@royalstore.hu

A Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a
Szolgáltató munkatársához fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül.

A Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni.

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

1. a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóra
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató, adatátvevő
vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve,
ha az adatkezelést törvény rendelte el;
1. a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés,
közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
1. törvényben meghatározott egyéb esetben.

Szolgáltató köteles a tiltakozást:

1. a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap
alatt kivizsgálni,
1. döntést hozni, és
2. döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatni.

Ha az Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az
adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is -
megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak
alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással
érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a
tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben a Felhasználó Szolgáltatónak a meghozott döntésével nem ért egyet, az
ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.


Jogorvoslati lehetőségek:

1. A Felhasználó az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV.
törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy

1. panasszal a NAIH- hoz fordulhat:
A leiratkozás módja: a Felhasználó hírlevélben feltüntetett módon a „Hírlevélről való leiratkozás“- ra kattintva,
vagy ha emailben jelzi az info@royalstore.hu emailcímen a Szolgáltató felé.

Ebben az esetben Szolgáltató a Felhasználó minden olyan személyes adatát törli a nyilvántartásából, mely a hírlevél
küldéshez feltétlenül szükséges.

13. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi Tájékoztatót a Felhasználók
előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését
követően Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a
módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

Amennyiben a Felhasználó a megrendelés során harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen
módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen
esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának
megállapítása céljából.

A jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben az Infotv. szabályai és a Társaság Adatvédelmi és adatbiztonsági
szabályzata az irányadó.

Az Adatkezelési Tájékoztató hatálybalépésének ideje: 2017.07.28.
Webáruház készítés